• REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

   • SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

    Im. Orła Białego w Czerninie

     

    .

     

    I   Postanowienia  ogólne

     

    Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

     

    1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
    2. Harmonogram dyżurów ustala wybrana komisja nauczycieli szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
    3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
    4. Dyżur jest integralna częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
    5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły
    6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
    7. Miejscem dyżurów nauczycieli są : korytarz, schody, sanitariaty, plac przed szkołą.
    8. W szkole jednocześnie pełni dyżur 2 nauczycieli. W czasie dożywiania wyznaczony jest trzeci nauczyciel do pełnienia dyżuru.
    9. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspomagają pracownicy obsługowi(woźny i sprzątaczka)
    10. W miesiącach wiosennych i letnich(pogodne dni) nauczyciele pełną dyżur na placu przed szkołą: wszystkie dzieci powinny opuścić teren budynku szkoły, a w szkole pozostaje woźny.
    11. Dyżur obejmuje wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia
    12. Nauczyciele rozpoczynają dyżur po pierwszej lekcji o godzinie 8.45, a kończą po ostatniej lekcji o godzinie 15.20. Uczniowie dojeżdżający do szkoły maja zapewniona opiekę do odjazdu autobusu.
    13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

     II  Obowiązki nauczyciela dyżurującego

    Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy:

     

    1. Punktualne rozpoczynanie dyżurów w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem dyżurów  nauczycielskich.
    2. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem BHP.
    3.   Nauczyciel dyżurny po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował.
    4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
    5. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z młodzieżą.
    6. Pilnuje aby wszyscy uczniowie przebywali na korytarzu.
    7. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:

    a)zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz zakamarkach;

    b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkoły(sklep, ulica, boisko, dom);

    c) dba o czystość w budynku poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;

    d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;

    e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;

    f) zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;

    g)zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów;

    8. Nauczyciel dyżurujący rozwiązuje problemy wychowawcze informując odpowiedniego wychowawcę, jeżeli nie jest w stanie sobie sam poradzić z zachowaniem ucznia; zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.

    9. natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

    10. w przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

    a) udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu

    b) wezwania odpowiednich służb medycznych

    c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku

    d) zabezpieczenie miejsca wypadku

    e) odnotowanie zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków uczniów

    11. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego(okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez uczniów na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.

    12. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowania się uczniów w czasie przerw.

    13. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi jak; przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami; nie wykonuje innych czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów(czytanie, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów)

    14. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

    15. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerw.

    16. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.

     

     

     

    III. Postanowienia końcowe

     

     

    1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

    2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

    3.  Nie wywiązywanie się nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

    4.   Regulamin wchodzi w życie  z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

     

     

                                                                  Miłego dyżuru